NEVŠEDNÍ,  ČI  MOŽNÁ  VŠEDNÍ  PŘÍBĚH

 

 

Jde člověk po Zemi a kolem něj běží čas. Běží a občas klopýtne. Míří ke konci roku a člověk míří k životu. V mysli se mu útržkovitě promítají minulá léta. Veselé a příjemné chvilky se střídají se smutnou beznadějí a trpkosti porážek. Ty poslední se připomínají s neúprosnou pravidelností. Zvlášť palčivě se ozývají chvíle, kdy člověk skutkem či myšlenkou ublížil, zranil, zradil.

Jde a jde, a najednou ho někdo pozdraví. „ Dobrý den „, řekne statečné zimní Slunce.

„ Dobrý den „ odpoví zdvořile člověk, a nastaví Slunci svou tvář. Slunce se zamračí, neboť poznalo, že člověk za pouhou zdvořilost, čeká jeho teplo. Zachumlá své paprsky a smutně se odvrátí. Člověk bezradně sklopí svou hlavu a povzdechne si. Sám a sám stojí na Zemi a závistivě se dívá kolem. Pak, ale váhavě vykročí hledat jeho střed. Na jedné cestě potká dítě s rolničkou. „ Zastav se „  říká dítě,   „ a poslouchej, má rolnička ti vrátí dar smíchu. Člověk poslouchá a poslouchá a najednou, zprvu zcela tiše a pak stále hlasitěji slyší svůj vlastní smích. S darem smíchu jde cestou dál a potká dívku s růží.

„Zastav se“ , říká dívka, „ přivoň si, má růže ti vrátí dar nesobecké lásky.“ Člověk si zhluboka přivoní a kdesi uvnitř náhle a silně zatouží po lásce. S darem milostné touhy, jde člověk cestou dál a potká starce s knihou. ! Zastav se „ říká stařec, „ a nahlédni do mé knihy, vrátí se ti dar touhy po poznání a moudrosti. Člověk pokorně a obdivně nahlíží do otevřené knihy a pocítí silný neklid a přání znát ten příběh a pochopit ho. S darem touhy po poznání jde člověk svou cestou dál až dojde na samý její konec.

Zastaví se a uvidí vzdálené Slunce. Kývne na něj a řekne : Mám tě rád, milé Slunce a obdivuji se tvé nezávislé síle“.

Slunce se široce usměje, vystřelí svůj paprsek a něžně pohladí člověka po tváři. Laskavým prstíkem obkreslí předlohu vrásek v jeho tváři, kterými zaplatil za dary života.

Pak člověk vloží dary z cesty do koše a jak chodí po světě, plnými hrstmi z něj nabírá a rozdává lidem kolem sebe.

Když sáhne do koše naposled, s údivem zjistí, že je docela prázdný. Zastaví se a rozhlédne kolem.

V té chvíli se v něm, jako dobrý přítel zastaví i dosud chvátající čas. Člověk si ho nevěřícně prohlíží a pak se mu lehce ukloní.

Není to totiž čas ledajaký, ale je to čas vánoční,  novoroční, který se může zastavit i v každém z nás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2006  pro Pionýrskou skupinu T.O. Mešnice utekl jako voda, a tak v lednu 2007 nastalo hodnocení a zúčtování.

 

 

Pionýrská skupina T.O. Mešnice slavila v únoru 2006 osmé narozeniny. Vznikla 11. února 1988, založena členy tehdejšího pionýrského oddílu Bobři, který byl součástí Pionýrské skupiny Jihlava 1. Od té doby se událo mnoho věcí, mnohé se změnilo. Pionýrskou skupinou prošly stovky dětí, vyrostly, dospěly a také založily své rodiny. Avšak i nadále se stále účastní či zajišťují akce, které skupina pořádá, věnují se nejen svým dětem, ale i těm „cizím“ pomáhají všude tam, kde je jich třeba.

 

Členové vedení Pionýrské skupiny:

 

Zdeněk Dráždil               -    vedoucí PS

Helena Dráždilová         -    hospodář PS

Tomáš Homa                   -    revizor PS

Dagmar Homová            -    delegát PS – člen KRP

Miroslav Hejsek             -    člen vedení PS

 

Členové rady Pionýrské skupiny:

 

Lubomír Dráždil          -      správce objektu Dolní Hutě

Monika Poláčková      -      grafik

Ing. Jiří Poláček          -      vedoucí oddílu

Lukáš Marek                -      vedoucí oddílu

Mgr. Petr Přibyl           -      správce počítačové sítě

Kamil Chalupský         -      vedoucí oddílu

 

T.O. Mešnice se v roce 2006 pořádala převážně akce skupinové nebo-li osadní, kterých se mohly  účastnit děti ze všech oddílů. Byly to aktivity, kde se sešly děti různě věkově odlišní, a tak si mohly ověřit své znalosti a dovednosti, které se naučily na svých oddílových schůzkách nebo na samostatných výpravách s oddílem,

závodech, které pořádaly jiné organizace, či ve škole.  Našich programů se též účastnily děti neregistrované, děti které jsou neorganizované, děti které nikam nepatří.

 

T.O. Mešnice registrovala v roce 2006 – 81 členů. Z toho 47% jsou děti do 15 roků. Oproti roku 2005 se členská základna snížila o 17 členů …

 

 

Rok

Do 15 let

Do 18 let

Do 26 let

Nad 26 let

Celkem

1998

96

13

25

7

141

1999

78

11

16

8

113

2000

72

15

14

8

109

2001

50

12

23

8

93

2002

51

11

11

8

81

2003

56

14

12

12

94

2004

65

20

11

14

110

2005

57

10

13

18

98

2006

38

8

18

17

81

 

 

Oddílovou činnost na skupině vyvíjelo svoji aktivitu  šest oddílů :

 

Bobři                    vedoucí oddílu                 Stanislava Nováková         počet členů 6

Hobiti                  vedoucí oddílu                 Petra Coufalová                  počet členů 7

Sovy                     vedoucí oddílu                 Kamil Chalupský                počet členů 22

Gymnastky        vedoucí oddílu                   Dagmar Homová               počet členů 7

Štěňata                vedoucí oddílu                 Ing. Jiří Poláček                  počet členů 9

Želvy                   vedoucí oddílu                 Lukáš Marek                       počet členů 8

 

AKCE

 

V roce 2006 se Pionýrské skupině zdařilo uspořádat celkem 30 akcí.  Z toho víkendových na tři dny – 10 , jednodenní akce – 2 , akce 5 – 6 dní – 3,.

Víkendových akcí se účastnilo           – 260 dětí

Jednodenních                                      - 113 dětí

Podzimních prázdnin                          -   40 dětí

Velikonočních prázdnin                      -   27 dětí

Zimní tábor                                         -   31 dětí

Sjíždění řeky Otavy                             -  26 účastníků  (i rodiče s dětmi)

Pracovních výprav (12)                      - 240 účastníků ( i rodiče s dětmi)

 

Celkem …………………….               – 1034 účastníků

 

HLAVNÍ PRÁZDNINY

 

Vyvrcholení celoroční činnosti, přípravě letních táborů, ať na naši pronajaté základně v Dolních Hutích, či jejich konání v jiné oblasti,  se věnujeme téměř po celý rok. Jedno léto skončí a druhé bude začínat. Tak se i dělo na přelomu roku 2005/2006, kdy se začalo s přípravou, rozhodováním a plánováním již v listopadu 2005.

I.                    Běh se konal na základně v době od 06.07.-16.07.2006, tj. 11 dní. Zde zrekreovalo 44 dětí ve věku 6 – 13 roků,  a hlavní vedoucí tábora byl Lukáš Marek.

II.                 Běh trval od 16.07. – 29.07.2006, tj. 14 dní. Zde bylo účastno 37 dětí a nutno podotknou, že tento tábor se týká malých i předškolních dětí. Hlavní vedoucí tábora Zdeněk Dráždil.

III.               Tábor na Kolech okolo Třeboně, v době od 19.08.-26.08.2006 si vyzkoušelo 16 dětí pro věkovou kategorii 12 – 15 roků. Hlavní vedoucí tábora Kamil Chalupský.

 

O děti se celkem staralo 30 vedoucích (na kolovém táboře i rodiče), většina se účastnila na obou táborech v Dolních Hutích i táboře na kolech.

 

 

Finanční analýza

 

Příjmy     

 

Členské příspěvky

20250

4 %

Přijat. dot. MŠMT

43464

9 %

Účast. popl. akce,LT

399844

82 %

Pronájem

0

0 %

Příspěvky na činnost

23147

5 %

Úroky

94

0 %

Celkem

486799

100 %

VÝDAJE

 

Členské příspěvky

12150

3 %

Vydané dotace  MŠMT

43464

10 %

Účast.poplatky, akce,LT

300891

69 %

Nájem

21081

5 %

Nákup materiálu

2921

1 %

Vzdělání

7799

2 %

Admin .a provoz.čin.

19347

5 %

Výdaje neinv.ost.dot.

20000

5 %

Celkem

427653

100 %

 

 

 

Základna PS T.O. Mešnice v Dolních Hutích, Klidová oblast Čeřínek

 

V posledních třech letech máme se základnou veliké starosti a problémy. Majitel p. Ryšavý nám, žádným způsobem nepřispívá na opravy objektu, žádným způsobem PS T.O. Mešnice nechce vycházet vstříc. Chce jen peníze z pronájmu a ty, nejsou malé. Třicet šest tisíc korun za rok, není žádná maličkost a PS je musí někde sehnat. Ať je to z táborů, akcí, ještě se musí zaplatit elektrika, uhlí, a dřevo, kterým se topí ve všech kamnech, je samovýrobou na pracovních výpravách, kdy se obětují vedoucí, instruktoři a rodiče, děti.

V roce 2006 jsme získali podporu z Kraje Vysočina na částečnou úhradu pronájmu a tak, jsme byli docela spokojeni. Další peníze se sehnaly z táborů a dalších aktivit.

Ale jak to bude dál ?

Peníze, finanční prostředky na zakoupení či pronajatí další základny nemáme. Téměř za čtyři roky jsme investovali do základny na pronájem přes 118 000 Kč. Kdo, nám pomůže, dostat se z tohoto bludného kruhu ? Jakmile ukončíme činnost na pronajaté základně, umístíme materiál a veškeré prostředky do nějakého  skladu, nemají kam děti jezdit, odpadne členská základna, odejdou vedoucí oddílů, instruktoři  do kterých skupina investovala spoustu peněz a těžko, převelice těžko se bude znovu něco dávat dohromady.

Hledáme další sponzory, kteří by nám mohli pomoci.     SOS !!!!!

 

Tato situace nás přiměla i k tomu, že jsme začali vyrábět různé dárkové a upomínkové předměty , které naše PS chce prodávat na různých tržních akcí, s tím , že veškeré finanční prostředky takto získané budou investovány na vybudování nové základny PS T.O. Mešnice.

Podílí se na tom nejen dospělí vedoucí, ale i děti, kteří se snaží,aby jejich výrobky obstály při prodeji na trhu.

 

Poděkování

 

Všem, kteří nám v průběhu roku pomohli s opravami na chaloupce v Dolních Hutích, při organizování všech aktivit, včetně letních táborů, děkujeme rodičům, že nám svěřili své děti a nebylo jich málo, ať na víkendové akce, nebo prázdniny, že nám věří, že nám věřit budou.

Poděkování patří Obecnímu úřadu v Cejli za vstřícné jednání při všech aktivitách, do jehož působiště Dolní Hutě spadá, dále děkujeme naší dodavatelce potravin po celý rok paní Daně Šteflové, která se snaží, abychom byli všichni spokojeni s kvalitou i včasnou dodávkou. Dále naše poděkování patří firmě Jan Husták – autodoprava Jihlava, kdy jsou děti dopraveny včas a na určené místo.  Poslední dík, patří MUDr. Janu Havelkovi, který má lékařský dozor po dobu trvání našich letních táborů.

 

 

 

 

V Jihlavě , leden 2007                                                       PS T.O. Mešnice